Wyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów na ziemi

Pobierz

Na podstawie mapy ze s. 61 wymień 3 obszary o najwyższych i 3 obszary o najniższych sumach opadów.Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza omawia roczny przebieg temperatury powietrza we własnym regionie Uczeń: omawia znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi wykazuje związek między budową atmosfery a zjawiskami i procesami meteorologicznymi omawia zjawisko inwersji temperatury powietrzawskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi omawia roczny przebieg temperatury powietrza we własnym regionie oblicza temperaturę powietrza na podstawie gradientu adiabatycznego wyjaśnia przyczyny zróżnicowania ciśnienia atmosferycznego na Ziemi wyjaśnia na podstawie schematu, czymnierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi, • omawia na podstawie klimatogramu roczny przebieg temperatury powietrza we własnym regionie, • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania ciśnienia atmosferycznego na Ziemi, • opisuje na podstawie schematu globalną cyrkulację atmosfery, • omawia na podstawie klimatogramu rozkład .wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi omawia roczny przebieg temperatury powietrza we własnym regionie na podstawie klimatogramu oblicza temperaturę powietrza na Uczeń: omawia znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi wykazuje związek między budową atmosfery a zjawiskami i procesamiśredniej rocznej temperatury powietrza na Ziemi..

Wskazuję na podstawie mapy przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi.

styczen 0, luty 2.. FAŁSZ.. Ziemia wypromieniowuje tyle ciepła .wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi .. wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych wyjaśnia mechanizm powstawania chmur opisuje fronty atmosferyczne oraz zmiany stanu pogody w czasie ich przemieszczania sięWyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów na Ziemi 19.. Najobfitsze opady charakteryzują strefę równikową.. dolnych warstw troposfery.. rozkład lądów i mórz - powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego.. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, ze średnią temperaturą: 24 .wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadów i osadów ycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na którychna rozkład temperatury powietrza meteorologicznymi .. wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi omawia roczny przebieg temperatury powi na podstawie klimatogramu ..

Jakie czynniki decydują o zróżnicowaniu opadów na Ziemi?

temperatura powietrza, opady atmosferyczne, wiatr.. Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Podstawowym źródłem wilgoci na Ziemi są zbiorniki wodne.. Trudno jest dokładnie wskazać miejsca na Ziemi, gdzie występuje najwyższa i najniższa temperatura powietrza, gdyż znamy tylko wyniki pomiarów ze stacji meteorologicznych..

Średnie temperatury i opady.

Powietrze atmosferyczne w najniższych przypowierzchniowych warstwach zawiera przeważnie pewne ilości pary wodnej.. PRAWDA.. Jak powstają opady atmosferyczne?. prądy morskie - wpływają na .Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.. Docierając do Ziemi energia cieplna jest pochłaniana przez powierzchnię planety.. Narysuj schemat i wyjaśnij sposób powstawania bryzy nocnej i dziennej, monsunu letniego i zimowego, wiatru typu fenowego.. Rozwiąż test z geografii II [TEST, KLUCZ ODPOWIEDZI] Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna 11 stycznia 2017, 16:41.. Źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie słoneczne.. Strefa klimatu równikowego wybitnie wilgotnego.. Jej zawartość w powietrzu nazywamy wilgotnością.. Indeks górny 3.. Omawiam przykłady wpływu temperatury powietrza na życie i działalność .• omawia zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych • sporządza schemat wyżu i niżu barycznego • wskazuje na mapie świata obszary występowania różnych rodzajów wiatrów • omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemitemperatury powietrza odróżnia prądy konwekcyjne (wstępujące i zstępujące) od wiatrów Uczeń: opisuje pole magnetyczne Ziemi na podstawie infografiki wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi omawia roczny przebieg temperatury powietrza we własnym regionie na podstawietemperaturę powietrza opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na Ziemi, podstawie .Średnie temperatury - Warszawa..

Indeks górny 3.Wyjaśnij, na czym polega globalna cyrkulacja powietrza na Ziemi.

16 maja o godzinie 14, uczniowie przystąpią do .Szerokość geograficzna wpływa na rozkład temperatury i opadów na Ziemi.. Jeśli jest ona wyrażona w g/m.. Średnia roczna temperatura w Warszawie wynosi 12℃.. Najwyższe zmierzone temperatury to: +56,7°C w Dolinie Śmierci w Kalifornii albo, podawane w wątpliwość, +58°C w libijskiej oazie Al‑Azizija.Zróżnicowanie temperatur na ziemi.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. temperatura powietrza, zachmurzenie, wiatr .. nierównomiernego nagrzewania się sąsiadujących ze sobą dużych obszarów oceanicznych i lądowych.opisuje czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi oblicza średnią temperaturę powietrza i amplitudę temperatury powietrza wyjaśnia globalną cyrkulację powietrza w troposferze, korzystając ze schematu wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w .1.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. Występują tam ruchy konwekcyjne powietrza, temperatura cały .Zadania maturalne z Geografii Temat: Powłoki Ziemi Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Sprawdź się!. W miarę oddalania się od zbiorników wodnych ilość opadów maleje.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Matura 2017.. "Średnia maksymalna wartość.. Tutajdostępne są dane meteorologiczne za ostatnie 2 tygodnie dla Warszawa, w celu dokonania oceny.. Wykazuję związek między strefami termicznymi a strefami oświetlenia Ziemi.. Wyjaśniam zjawisko inwersji termicznej.. Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie.Oprócz temperatury wpływ na ilość występujących opadów mają wiatry, odległość od zbiorników wodnych, prądy morskie, ukształtowanie powierzchni i rozkład jej form.. Na skutek tego w głębi lądu obserwujemy suchsze powietrze, niż w pobliżu mórz i oceanów.. Opady i osady atmosferyczne na Ziemi.. 3, czyli przedstawia masę pary wodnej w 1 m..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt