Wypisz czynniki pustynnienia

Pobierz

- zaleganie piasków na powierzchni, które znacząco obniża zdolność retencyjną wód opadowych.Wówczas to zaczynają się na wielką skalę procesy pustynnienia, czyli procesy przyczyniające się do degradacji środowiska na obszarach leżących na obrzeżach pustyni.. 2. nadmierne wykorzystanie wody.. Bardzo duże zadłużenie zagraniczne.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Do czynników glebotwórczych wpływających na tempo i rodzaj procesów glebotwórczych należą: skala macierzysta, rzeźba terenu, klimat, warunki wodne, roślinność i zwierzęta oraz działalność gospodarcza człowieka.. Nadmierny wypas zwierząt np.PROSZĘ pomocy : Wymień trzy przyczyny przyśpieszenia procesu pustynnienia PROSZĘ pomocy : Wymień trzy przyczyny przyśpieszenia procesu pustynnienia .. 3. nadmierny rozrost stad, którego bezpośrednią przyczyną jest eksplozja demograficzna, a co za tym idzie nadmierny wypas zwierząt.. Następnie podkreśl czynniki przyrodnicze.8 Wskaż dwa czynniki utrudniające rozwój nowoczesnych działów gospodarki w Afryce.. - w strefie Sahelu rozszerzają się obszary pustynnienia z powodu wprowadzenia osiadłego rolnictwa (ziemia wykorzystywana jest niemal do "zera").Wymień trzy negatywne skutki (w skali globalnej) niszczenia lasów na Ziemi.. Problemy związane z hydrosferą to: - zbyt mała ilość opadów atmosferycznych..

Wymień trzy działania człowieka prowadzące do pustynnienia obszarów suchych i półsuchych.6.

Pustynie rocznie pochłaniają ok. 6 mln hektarów.Przykładowe czynniki wpływające na proces pustynnienia znacznych obszarów Afryki: 1.. Jego przyczyny to m.in. degradacja gleb, karczowanie lasów, nadmierny wypas bydła, górnictwo.. Czynniki Działanie Trudności realizacji propozycji Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w skali globalnej 411.. Gleby strefowe występują wyłącznie w obrębie określonej strefy klimatyczno-roślinnej.P Wymień dwa czynniki wpływające na degradację gleb w regionie, w którym mieszkasz.. Dotyczy to północnych granic Sahelu, skąd ku południu naciera Sahara.. Gleby naturalnie występujące w Etiopii są słabe, a znaczna część państwa, zwłaszcza północna i wschodnia, jest pokryta pustynią i półpustynią.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: cechy populacji, zasady funkcjonowania ekosystemów, zależności między organizmami, formy ochrony przyrody i środowiska.. Druga połowa XX wieku była na półkuli północnej najcieplejszym okresem od 1300 lat.. Hermetyczne zamknięcie naczyń pozwala na utrzymanie produktu w warunkach beztlenowych i zapobiega wtórnemu zakażeniu.. Częściej będą .zad 3 c) Wymień po jednym przykładzie rejonu upraw wybranych roślin plantacyjnych roślina * * * rejon upraw - - - zad 6 Wymień czynniki wpływające na proces pustynnienia..

Proces pustynnienia obszarów, jego przyczyny i skutki (przyrodnicze i społeczno-gospodarcze).

2.Podaj przyczyny pustynnienia Sahelu 3.Wymień czynniki, które w największym stopniu utrudniają rozwój większości państw Afryki Proszę o szybko odpowiedź.. Naukowcy twierdza, że zmiany będą zachodzić coraz szybciej.. Zaproponuj działanie, które mogłoby zmniejszyć degradację i wymień dwie trudności realizacji tej propozycji.. Przykładem, który to obrazuje jest Sahel, w którym pustynnienie spowodowane jest m.in. przez te właśnie czynniki.. 2.Przyczyny pustynnienia : a)przyrodnicze : - klimat zwrotnikowy suchy - zimny prąd morski - bariera gór (przyczyna orograficzna) b)antropogeniczne : - niszczenie roślinności, wycinanie lasów - nadmierny wypas zwierząt - rolnictwo : zmiana suchych łąk w pola uprawne lub uprawa zbyt nachylonych stoków - porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa towarowego - złe melioracje powodują zasolenie terenów .wypisz czynniki wpływające na proces pustynnienia.. XX wieku, która doprowadziła do śmierci głodowej szacunkowo około miliona osób i wywarła wpływ na dalsze 50 milionów.stwarzają warunki do zniszczenia również przetrwalników bakterii.. Do końca XXI wieku temperatura wrośnie 1,4-5,8 C.. Zwierząt też jest niewiele i wszystkie są doskonale przystosowane do długich okresów suszy.W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura przy powierzchni Ziemi wzrosła o prawie 0,8 C..

...względu na zjawisko pustynnienia jednak pozostaje na świecie na stałym poziomie około 38%).

Roślinność jest uboga, stanowią ją suchorosty i słonorośla suchorosty i słonorośla.. Wzrost ten uzyskuje się przez: wycinanie lasów, nawadnianie pustyń, osuszanie bagien i zatok morskich.. b) Sterylizacja (wyjaławianie).1.. Wymień bariery rozwoju rolnictwa w Afryce.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .W Polsce raczej sprzyja ona rozwojowi rolnictwa, chociaż są znaczące obszary, na których sytuacja ta jest odmienna.. Pustynnienie poprzedzane jest zazwyczaj degradacją gleb.. DATA:13 maja 2020 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA:9:00. wymienisz główne uprawy oraz omawia znaczenie hodowli w Afryce.. Niski poziom wykształcenia ludności.. Klęska suszy w Sahelu - katastrofalna susza w Sahelu trwająca od końca lat 60. do połowy lat 80.. CZAS PRACY:180 minut.. Obejrzyj film na i następnie wykonaj polecenia: 1.Wymień czynniki przyrodnicze wpływające na poziom rozwoju rolnictwa.. - wahania klimatu, w wyniku których znacznie spada wysokość rocznych opadów w czasie pory deszczowej.Czynniki wpływające na proces pustynnienia?.

( .... / 2 pkt) 9 Na podstawie schematu wykonaj polecenia.wymienisz przyczyny procesu pustynnienia w strefie Sahelu.

3.Zimne prądy morskie przyczyniają się do pustynnienia obszarów Sawanna formacja trawiasta strefy międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą oraz porą deszczową.WYPEŁNIA ZDAJĄCY.. EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII.. Pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena.. Ogólnie warunki rozwoju rolnictwa są raczej niekorzystne, dlatego wiele krajów Afryki importuje żywność.. Ogrzewanie unieczynnia zawarte w produkcie enzymy, których działanie wpływa niekorzystnie na jakość otrzymanego wyrobu.. Efekt cieplarniany i dziura ozonowa (przyczyny powstawania, skutki).. Niekorzystne warunki klimatyczne.. Taki scenariusz oznacza nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych.. Instrukcja dla zdającego.Klęska suszy w Sahelu.. Jakie państwa należą do strefy Sahel?. 4. wypalanie sawanny (traw) i karczowanie pojedynczych drzew, wynikające z zapotrzebowania na tereny rolnicze .Pierwszą z nich jest grupa czynników przyrodniczych: Warunki geograficzne - Etiopia częściowo leży w niesprzyjającym klimacie podrównikowym o bardzo krótkiej porze deszczowej.. POZIOM ROZSZERZONY.. B. Wyżynne ukształtowanie terenu.. Question from @WBU - Liceum/Technikum - Geografiawarunki dla rolnictwa znajdują się w północnej części kontynentu.. LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA:60.. Region Sahel zaznaczony na mapie Afryki.. Zaczynają się one od zniszczenia naturalnej roślinności: w czasie suszy stada zwierząt nie wędrują ustalonymi szlakami, ale przemieszczają się tam, gdzie jeszcze występuje żywność.Na tych obszarach czynnikami kształtującymi krajobrazy są: duże zmiany temperatury powietrza między dniem a nocą, częste suche i gorące wiatry oraz sporadyczne (raz na kilka lat) obfite i gwałtowne deszcze.. Zagrożone pustynnieniem są nie tylko obszary Sahelu, ale także inne części Afryki.Zjawisko pustynnienia to efekt długotrwałych susz i działalności człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt